Hàn Quốc Về Love Sharing

Ở HÀN QUỐC thì các bạn hãy cố gắng nói bằng tiếng hàn quốc. Dần dần các bạn sẽ lấy được những giá trị ở trong cuộc sống hơn là trước đây.
Các bạn đến trung tâm đào tạo để học tiếng hàn lý do cần thiết tới về thời gian và chi phí các bạn có cảm thấy tiếc và bất tiện không? địa điểm mà bạn mong muốn,
thuận lợi về thời gian và bằng mức chi phí thấp nhất với những giáo viên tốt nhất trong nước mà bạn có thể học được.
Còn nữa tiếng hàn còn giữ một vai trò quan trọng đó là các bạn có thể đạt được định cư lâu dài hoặc là lấy bằng cấp kỹ thuật.
Ở công ty của chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về sinh hoạt đời sống ở HÀN QUỐC hoặc ví dụ như thế nào là văn hóa HÀN QUỐC hay liên quan tới luật pháp đời sống của HÀN QUỐC.

The key points of V-R Solution

- We have addressed the restriction of time and place for learning.
We have just made the system which has ability to directly commuicate each other in two ways on real-time, in monitor, when it is convenient for you to study any subjects.
- You can share documents and files with others and learn any subjects efficiently.
- Our program is inexpensive than any other solution.
- We can use several functions very easily.
- V-R solution has a remote control function, so we can control and manage a student's computer directly.

V-R solutoin for video-lecturing

    This solution is the remote-controlled educational program, which runs in real time and shares educational materials, voices, screens with students.
If you are to learn korean language, First of all you have to down-load this solution.
preparation in advance
1. A computer which can access the internet,
2. head-set with a mike
3. Web-Cam
※ If the option of your computer is low or the internet connection speed is slow, This may degrade the function of this solution.
- operating system : window XP service pack more than 2
- when downloading, save after renameing and execute !

Educational support center

    Ask any questions, and we'll give satisfactory answers to you sincerely.
• Learning support center 02 - 2671 - 9019
• Education counseling : 02 – 2671 - 9020

• Email Counseling : gm9020@naver.com